شفیعی کدکنیمحمدرضا. “عیّاری و شاطری، در سندی بسیار کُهَن”. جستارهای نوین ادبی 51, no. 1 (می 6, 2019): 16-1. دسترسی آوریل 2, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/80533.