قائمیفرزاد. “فرّخی یا مختاری؟. تکمله، توارد، اقتباس یا انتحال؟ (تحقیق پیرامون هویت سرایندة اصلی شهریارنامه و تعیین کیفیت ارتباط متن اول و دوم)”. جستارهای نوین ادبی 51, no. 1 (ژوئن 1, 2019): 236-207. دسترسی آوریل 10, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/80799.