فتوحی رود معجنیفتوحی رود معجنی, و تائبیتائبی. “بررسی تطبیقی اشعار حافظ و إمِرسُن”. جستارهای نوین ادبی 43, no. 2 (می 16, 2011): 45-72. دسترسی می 26, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/8395.