مظفری مظفری. “«پیر مـغان» از نگاهی دیگر”. جستارهای نوین ادبی 43, no. 2 (می 16, 2011): 97-109. دسترسی ژوئن 7, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/8397.