محمدی محمدی, فاطمی فاطمی, و پارساپارسا. “بررسی تکنیک های بیانی توصیف در اشعار نیما یوشیج”. جستارهای نوین ادبی 43, no. 1 (می 16, 2011): 1-23. دسترسی می 26, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/8405.