کهدویی کهدویی, صادقیان صادقیان, و دهقاندهقان. “بررسی و تطبیق گزاره های چند معراج نامةکهن و مقایسة آنها با معراج نامة شفیعی کدکنی”. جستارهای نوین ادبی 43, no. 1 (می 16, 2011): 51-79. دسترسی ژوئن 6, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/8407.