مشتاق مهر مشتاق مهر, و صادقی شهپر صادقی شهپر. “ویژگی های اقلیمی و روستایی در داستان نویسی خراسان”. جستارهای نوین ادبی 43, no. 1 (می 16, 2011): 81-108. دسترسی ژوئن 5, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/8408.