علیزاده بیرجندی علیزاده بیرجندی, و رجبلو رجبلو. “نقد و بررسی سفرنامه های ناصرالدّین شاه به فرنگ با رویکرد تحلیل گفتمان”. جستارهای نوین ادبی 43, no. 1 (می 16, 2011): 109-134. دسترسی می 26, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/8409.