کجوریهدی, و رضوانیانقدسیه. “بررسی شگـردهای تأثیـرگذاری بر مخـاطب در شعـر پست‌مـدرن ایران”. جستارهای نوین ادبی 53, no. 1 (سپتامبر 21, 2020): 82-63. دسترسی نوامبر 28, 2020. https://jls.um.ac.ir/article/view/85944.