1.
بختیاریر. متن‌های ضد مانوی (فارسی میانة زردشتی). Jls [اینترنت]. 24 اکتبر 2011 [ارجاع شده 26 می 2020];43(4):27-2. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/10184