1.
یاحقّیمج, فاطمیسح, پورخالقی چترودیمد, شیبانی فرر. ساختارشناسی تطبیقی داستان رستم و اسفندیار در نهایةالارب و شاهنامه. Jls [اینترنت]. 1 [ارجاع شده 30 می 2020];44(2):1-32. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/12620