1.
صادقیم, قربانی پورز. بررسی و تحلیل کتاب‌شناسی فردوسی از سال 1357 تا سال 1387. Jls [اینترنت]. 1 [ارجاع شده 5 ژوئن 2020];44(2):57-0. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/12622