1.
حسین پناهیف. بررسی تقابل حقیقت و واقعیت در تاریخ بیهقی بر مبنای تحلیل گفتمان. Jls [اینترنت]. 1 [ارجاع شده 5 ژوئن 2020];44(2):99-122. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/12625