1.
مستعلی پارساغ, اله دادی دستجردیز, دولت آبادیم. فعل در رمان جای خالی سلوچ و منشأ آن. Jls [اینترنت]. 1 [ارجاع شده 6 ژوئن 2020];44(2):157-73. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/12628