1.
قربان صباغمر. بررسی ساختار درهفت خان رستم: نقدی بر کهن الگوی سفر قهرمان. Jls [اینترنت]. 22 جولای 2013 [ارجاع شده 30 می 2020];46(1):27-6. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/13044