1.
مشتاق پورم, قنسولیب. بررسی وضعیّت آموزش و یادگیری زبان فارسی در دانشگاه‌های جهان. Jls [اینترنت]. 17 می 2015 [ارجاع شده 30 می 2020];47(4):111-36. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/13216