1.
جبریس. حماسه نو در شعر شاملو. Jls [اینترنت]. 1 [ارجاع شده 6 ژوئن 2020];45(1):121-42. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/13459