1.
درپرم. قطعیت بالای متن و قاطعیت نویسنده در سبک نامه نگاری غزالی. Jls [اینترنت]. 29 اکتبر 2013 [ارجاع شده 5 ژوئن 2020];46(2):73-2. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/14558