1.
جعفرپورم, علوی مقدمم. بررسی تطبیقی عناصر آیینی و جنگاوری در شاهنامه و سمک عیار. Jls [اینترنت]. 1 [ارجاع شده 5 ژوئن 2020];44(4):51-4. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/14572