1.
رضاییل, جاهدجاهع. شیوة روایت دوم شخص در تخلصهای حافظ. Jls [اینترنت]. 1 [ارجاع شده 30 می 2020];44(4):129-56. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/14576