1.
آهنچیانم, عبدلیا. وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولّفه های اصلی برنامه درسی. Jls [اینترنت]. 1 [ارجاع شده 28 می 2020];44(4):157-82. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/14578