1.
غفوریر. روایت دیگری از نبرد رستم با کک کوهزاد. Jls [اینترنت]. 29 اکتبر 2013 [ارجاع شده 7 ژوئن 2020];46(2):51-2. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/15042