1.
قائمیف. تحلیل اسطورة کیومرث در شاهنامة فردوسی و اساطیر ایران بر مبنای رویکرد نقد اسطوره شناختی. Jls [اینترنت]. 14 اکتبر 2012 [ارجاع شده 7 ژوئن 2020];45(1):37-4. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/15989