1.
روزبهم, ضرونیقا. نوآوری‌های شفیعی کدکنی در عرصۀ مناظره سرایی. Jls [اینترنت]. 19 آوریل 2014 [ارجاع شده 28 نوامبر 2020];46(4):111-34. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/17432