1.
حسن آبادیم. معنی بر ره رمز (تأویل و تفسیر اسطوره ها و رویکرد مطهّر بن طاهر مقدسی به اساطیر ایرانی در کتاب آفرینش و تاریخ). Jls [اینترنت]. 29 اکتبر 2013 [ارجاع شده 3 ژوئن 2020];46(2):145-68. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/18501