1.
قدسیم, یاحقیّدم, پورخالقی‌چترودیدم. بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی. Jls [اینترنت]. 23 ژوئن 2014 [ارجاع شده 3 ژوئن 2020];47(1):71-102. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/18875