1.
فاتحیا, خوشحال دستجردیط, ابوالقاسمیم. مقایسة «رویین تنی و چشم آسیب پذیر اسفندیار» در متن های فارسی میانه (پهلوی) و شاهنامة فردوسی. Jls [اینترنت]. 23 ژانویه 2013 [ارجاع شده 6 ژوئن 2020];45(2):25-9. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/18911