1.
عمارتی مقدمد. بررسی تطبیقی مفهوم «نظم» در فن خطابة یونان و روم باستان و بلاغت اسلامی (با تاکید بر دیدگاه های دیونیزیوس هالیکارناسوسی و عبدالقاهر جرجانی). Jls [اینترنت]. 23 ژانویه 2013 [ارجاع شده 30 می 2020];45(2):133-62. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/18916