1.
مجردم. با قطار خوک در بیت المقدس پی منه (تأملی بر بیتی از خاقانی شروانی). Jls [اینترنت]. 1 نوامبر 2016 [ارجاع شده 7 ژوئن 2020];48(4):115-24. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/20053