1.
صادقیه, فتوحیم. شکل‌گیری رئالیسم در داستان نویسی ایرانی. Jls [اینترنت]. 15 ژانویه 2014 [ارجاع شده 5 ژوئن 2020];46(3):1-26. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/20847