1.
محسنیم, صراحتی جویباریم. محور عمودی خیال در قصاید ناصرخسرو. Jls [اینترنت]. 22 ژوئن 2014 [ارجاع شده 3 ژوئن 2020];47(1):125-50. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/21256