1.
صادقی شهپرم, صادقی شهپرر. چنار یا خیار؟ (بازخوانی دو بیت از حدیقة سنایی بر اساس یک باور عامیانه). Jls [اینترنت]. 7 می 2013 [ارجاع شده 4 ژوئن 2020];45(3):81-103. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/21500