1.
صادقیعا. ضبط‌های متفاوتی از شش قصیدۀ منوچهری در دو جنگ و یک تذکره. Jls [اینترنت]. 7 می 2013 [ارجاع شده 3 ژوئن 2020];45(3):1-28. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/21503