1.
زرقانیسم, مهدویمج, آبادم. تحلیل شناختی استعاره های عشق در غزلیات سنائی. Jls [اینترنت]. 19 آوریل 2014 [ارجاع شده 4 ژوئن 2020];46(4):1-30. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/22056