1.
یاحقّیمج. دو جای‎نام ناشناخته در شاهنامه. Jls [اینترنت]. 18 ژوئن 2013 [ارجاع شده 7 ژوئن 2020];45(4):1-17. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/22926