1.
حقیقیف. «کافور فنصور» یا «کافور منثور» پیشنهادی در تصحیح واژه‌ای در شاهنامه. Jls [اینترنت]. 19 ژوئن 2013 [ارجاع شده 3 ژوئن 2020];45(4):65-9. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/22946