1.
بزرگ بیگدلیس, نیکوبختن, عابدیم, عطایی کچوییت. ضرورت بررسی، تحلیل و تصحیح مجدّد بستان‌العارفین و تحفة‌المریدین. Jls [اینترنت]. 19 ژوئن 2013 [ارجاع شده 6 ژوئن 2020];45(4):91-110. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/22947