1.
ضیاالدینیع, فرخ نیامد. بررسی تطبیقی سیرالعباد سنایی غزنوی و رسالة الغفران ابوالعلاء معرّی از دیدگاه فرجام شناسی. Jls [اینترنت]. 19 آوریل 2014 [ارجاع شده 28 می 2020];46(4):31-0. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/23215