1.
موسویسمع. فهرست مقالات چاپ شده در مجلّۀادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد(شماره‌های 1 تا 179). Jls [اینترنت]. 22 جولای 2013 [ارجاع شده 6 ژوئن 2020];46(1):159-6. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/24025