1.
سیدقاسمل. نقد نسخ تاریخ بیهقی با تکیه بر آرایش واژگانی و اقتضای حال. Jls [اینترنت]. 19 آوریل 2014 [ارجاع شده 2 آوریل 2020];46(4):135-48. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/24194