1.
صدیقیم. بررسی بسامد مکرر در روایت‌های زادن زال در شاهنامه. Jls [اینترنت]. 15 ژانویه 2014 [ارجاع شده 7 ژوئن 2020];46(3):139-66. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/25275