1.
آذراندازع, باقریم. شیوه های سخنوری در گاهان. Jls [اینترنت]. 17 می 2015 [ارجاع شده 30 می 2020];47(4):1-20. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/30107