1.
خادمین, پور خالقی چترودیمد. تحلیل معنا- ساختاری دو حکایت از تاریخ بیهقی با تکیه بر الگوی کنشگرهای گریماس. Jls [اینترنت]. 4 دسامبر 2010 [ارجاع شده 6 ژوئن 2020];42(3):47-. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/4195