1.
گلی زادهپ, یاریع. بررسی قابلیّتهای نمایشی داستان حسنک وزیر در تاریخ بیهقی. Jls [اینترنت]. 4 دسامبر 2010 [ارجاع شده 9 جولای 2020];42(3):69-6. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/4198