1.
فرضیس, زرقانیسم. تحلیل انقلاب روحی سنایی بر اساس نظریّة ژک لکان. Jls [اینترنت]. 4 دسامبر 2010 [ارجاع شده 6 ژوئن 2020];42(3):87-109. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/4200