1.
علوی زادهف, تقویم. بررسی مقایسه ای مفهوم خیال از دیدگاه ابن عربی و مولانا. Jls [اینترنت]. 4 دسامبر 2010 [ارجاع شده 4 ژوئن 2020];42(3):111-28. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/4201