1.
پهلوان نژادمر, شیرین زادهسع. بررسی جنبه های شفّاف سازی در برخیاز ترجمه های فارسی به انگلیسی گلستان سعدی بر مبنای بافتی متناظر. Jls [اینترنت]. 4 دسامبر 2010 [ارجاع شده 2 ژوئن 2020];42(3):129-46. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/4203