1.
غفوریر. بررسی صفات و خویشکاری‌های دیوان در مجموعه روایات فردوسی‌نامه. Jls [اینترنت]. 29 اکتبر 2016 [ارجاع شده 28 نوامبر 2020];48(4):47-4. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/42042