1.
ناصحما. بررسی رویکردهای زبانی در پژوهشهای رشتة زبان و ادبیّات فارسی. Jls [اینترنت]. 4 دسامبر 2010 [ارجاع شده 6 ژوئن 2020];42(3):147-63. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/4206