1.
گرجی گ, میریم. بررسی و تحلیل نام های اشعار قیصر امین پور. Jls [اینترنت]. 4 دسامبر 2010 [ارجاع شده 6 ژوئن 2020];42(4):79-104. قابل دسترس در: https://jls.um.ac.ir/article/view/4224